Par mums

Jau kopš dibin?šanas br?ža "Medeo" person?la main?ba ir ?oti zema, šobr?d uz??mum? str?d? 15 cilv?ki. Komanda ir salied?ta, tiek organiz?ti kop?gi sporta sv?tki un citi pas?kumi darbiniekiem un vi?u ?imen?m.

Jau p?c 3 gadiem 1998.gad? dibin?ts veikals Ogr?, R?gas iel? 13, blakus degvielas uzpildes stacijai "Neste", bet 2000.gad? atv?rts veikals, izmanto daudzi caurbrauc?ji, te iesp?jams ieg?d?ties ar? saimniec?bas preces.

SIA "Medeo" dibin?ts 1994.gad?, Ogr?, Druvas iel? 8 atverot vienu no pirmajiem auto veikaliem pils?t?. Š?da l?me?a veikals bija jaunums. Laik?, kad Rietumos ražotajiem auto deta?as bija defic?ts, "Medeo" veikal? var?ja ieg?d?ties plašu pre?u sortimentu ne vien Padomju, bet ar? Rietumos ražotaj?m automaš?n?m. "Medeo" ir ieviesis b?tiskas p?rmai?as viet?j? auto rezerves da?u tirg?, bet plat?bas zi?? joproj?m ir viens no liel?kajiem veikaliem Latvij?.