Auto serviss

 

Savu b?rnu ta?u neved?siet pie k?da "kaktu daktera", vai ne? Ar? auto lab?k uztic?t pieredz?jušiem profesion??iem ar atbilstošu izgl?t?bu, kuru r?c?b? ir visas nepieciešam?s ier?ces. M?su r?c?b? ir visas nepieciešam?s diagnostikas iek?rtas - bremžu stends, saviržu stendi, motora diagnostikas iek?rtas. ?emot v?r? ekonomisko situ?ciju valst?, b?tiski samazin?tas ar? servisa cenas, bet v?l vair?k samazin?siet izmaksas, visus nepieciešamos auto servisa darbus veicot pie mums. ?paši draudz?gus nosac?jumus pied?v?jam patst?v?giem klientiem.