Par veikaliem

"Medeo" veikalos pieejamo pre?u sortiments m?r?ms t?kstošos, turkl?t specifiskas preces iesp?jams pas?t?t. Pas?t?juma izpilde ilgi neb?s j?gaida, jo pieg?de uz visiem "Medeo" veikaliem notiek tr?s reizes dien?.

Ir standarta preces, ta?u laiki main?s, par?d?s arvien jaunas deta?as. P?rdev?jiem regul?ri notiek kursi un semin?ri, lai vi?i b?tu patiesi lietprat?ji sav? jom?. Konkurence pre?u ražot?ju vid? ir liela un "Medeo" darbiniekam j?sp?j atš?irt un pied?v?t pirc?jam viskvalitat?v?k? un katram individu?lam gad?jumam piem?rot?k? prece. Turkl?t t? ne vienm?r ir ar? visd?rg?k? - nereti jaun?k?m automaš?n?m der daudz kas no vecajiem mode?iem...